Denne side

Del denne side

Bookmark and Share

Foredrag: ”Den kolde Krig: Østersøområdet fra 1945 – 1989”

Holger-Danske(1943)-297-197I dette forår sæt­ter Stran­dings­mu­seum St. Ge­orge fo­kus på søkrig i det 20. år­hund­rede i for­bin­delse med mu­se­ets foredrag.

Da Den an­den Ver­denskrig slut­tede, blev en ny kon­flikt grund­lagt. Mod­sæt­nin­gerne mel­lem øst og vest kom hur­tigt frem, og si­tu­a­tio­nen blev fast­låst, men trods spæn­dings­fyldte si­tu­a­tio­ner ud­vik­lede det sig ikke til re­gu­lær krig. Bag­grun­den for den po­li­ti­ske og mi­li­tære si­tu­a­tion rid­ses op, især den ma­ri­time del.

poul groossFored­rags­hol­de­ren er Poul Grooss tid­li­gere tor­pedobå­ds­chef, chef for kor­vet­ter, læ­rer i stra­tegi på For­svar­sa­ka­de­miet og Søvær­nets Of­fi­cer­s­skole og har væ­ret for­svar­sat­ta­ché i Lon­don. Han har i lange pe­ri­o­der gjort tje­ne­ste i For­sva­rets Ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ste og slut­tede der som chef for Vars­lings­sek­to­ren. Med­lem af be­sty­rel­sen i støt­te­for­e­nin­gen for Stran­dings­mu­seum St. Ge­orge, Han ta­ler rus­sisk og er rej­se­le­der på mi­li­tær­hi­sto­ri­ske ture, blandt an­det til Østfronten.

Hvad: ”Den kolde Krig: Øster­sø­om­rå­det fra 1945 – 1989” ved kom­man­dør Poul Grooss
Hvor­når: Ar­ran­ge­ment er søn­dag d. 25. 1. 2015 og star­ter kl. 15.
Hvor: Stran­dings­mu­seum St. Ge­orge, Ve­ster­havs­gade 1E, Thors­minde
Pris: 50 kr. (Gra­tis for med­lem­mer af Stran­dings­mu­se­ets støt­te­for­e­ning.)
Stran­dings­mu­seum St. Ge­orge er vært med en kop kaffe.

Europæisk kolonialisme – danske og tyske erfaringer

Se­mi­nar på sø­fart­s­mu­seet i Aa­ben­raa den 6. novem­ber 2014, kl. 9.00–16.00

Dan­ske og ty­ske for­skere fra uni­ver­si­te­ter, mu­seer og sam­lin­ger på begge si­der af græn­sen frem­læg­ger de­res re­sul­ta­ter. Ko­lo­ni­a­lis­men var af­gø­rende i den mo­derne ver­dens til­bli­velse og er endnu så nær­væ­rende, at den bli­ver gjort til gen­stand for nøje eti­ske over­vej­el­ser, før den formidles.

Læs mere her.

 

 

DOX:ON:TOUR — Dokumentarfilm om pirateri på M/S Museet for Søfart

LAST HIJACK

’Real action’ mø­der po­e­tisk ani­ma­tion i en uven­tet hi­sto­rie om en so­ma­lisk pirat i sit livs di­lemma. Skal han satse sin frem­tid på en sid­ste kapring?

I So­ma­lia er en hel in­du­stri og kul­tur op­stået rundt om­kring det pira­teri, der også har skabt dan­ske over­skrif­ter. I fil­men Last Hi­jack får vi hi­sto­rien fra en an­den og uven­tet hu­man vin­kel. Den mi­dal­drende Mo­ha­med er en af So­ma­lias mest er­farne pira­ter. Og han står i et di­lemma: han skal gif­tes, og fa­mi­lien vil have ham til at droppe sit død­sens­far­lige job. Skal han satse sin frem­tid på en sid­ste kapring? Og hvor­dan bli­ver man over­ho­ve­det pirat i før­ste om­gang? Sva­rene kom­mer i en blan­ding af ’real action’, ani­ma­tio­ner og dra­ma­ti­se­rede sce­ner, der med over­ra­skende ef­fekt il­lu­stre­rer Mo­ha­meds livs­hi­sto­rie til i dag, hvor han må træffe sit livs beslutning.

In­struk­tør Tommy Pal­lotta og Femke Wol­ting / Hol­land, Tys­kland, Ir­land, Bel­gium / 2014 / 83 min.

Fil­men har væ­ret ud­ta­get til den in­ter­na­tio­nale film­festi­val i Ber­lin tid­li­gere på året.

Ef­ter vis­nin­gen vil der være en de­bat med mu­se­ums­in­spek­tør fra M/S Mu­seet for Sø­fart Mor­ten Tin­ning, pro­fes­sor ved AAU Bjørn Møl­ler og di­rek­tør for Sø­far­tens Le­dere Fritz Ganzhorn.

Tid: Tirs­dag d. 28. ok­to­ber 2014 kl. 19–21.

Sted: Kon­fe­ren­cesa­len Kron­borg­broen på M/S Mu­seet for Sø­fart, Ny Kron­borg­vej 1, 3000 Helsingør.

Pris: 50 kr. Køb bil­let i mu­se­ets net­bu­tik her.

Gra­tis for års­kor­tin­de­ha­vere. Plads kan re­ser­ve­res på info@mfs.dk.

I fil­mens an­led­ning ser­ve­rer ca­feen skip­per­laps­skovs inkl. et glas vin/vand/øl til 179 kr. fra kl. 17.30.

Bor­d­re­ser­va­tion nød­ven­dig på cafe@mfs.dk.

Efterårsferie på Limfjordsmuseet

Efterårsferie på LimfjordsmuseetEf­ter­års­fe­rien på Lim­fjord­s­mu­seet står i fjor­dens tegn. Denne uge in­vi­te­rer mu­seet nem­lig til en masse sjove og spæn­dende ak­ti­vi­te­ter for børn og voksne. Kom f.eks. med på skal­les­a­fari og op­lev Løg­størs mus­lin­ge­strand helt tæt på.

Til Store Le­ge­dag kan børn og voksne prøve kræf­ter med lege fra den­gang bedste­far var dreng, og på Lim­fjord­s­mu­seet vil vi også gerne lære bør­nene at ryge! Altså kun mus­lin­ger, krab­ber, tang og hvad vi el­lers finder.

For de voksne er der  rund­vis­nin­ger i mu­se­ets ud­stil­lin­ger. Vel mødt til en op­le­vel­ses­rig efterårsferie.

Se hele det om­fat­tende pro­gram her.

Efterårsferie på Fiskeri– og Søfartsmuseet

Hvad fatter hval...Igen i år spil­ler Es­bjerg Børne– og Ung­dom­ste­a­ter et te­a­ter­stykke på mu­seet. Tit­len på ef­ter­års­fe­ri­ens te­a­ter­stykke er: “Hvad fat­ter Hval gør…”. Styk­ket er byg­get op om­kring H.C. An­der­sens even­tyr ”Hvad fat­ter gør, det er al­tid det rig­tige”. I år er der 20 børn med i stykke vi spil­ler man­dag, tirs­dag og ons­dag i uge 42 klok­ken 11.30 og klok­ken 13.30.

Sæ­lerne fodres
Vi har renove­ret sæla­riet og vo­res 4 sæ­ler er klar til at få de­res dag­lige ra­tion af lækre sild hver dag kl. 11 og 14.30. Ef­ter fod­rin­gen kan du gå en tur i vo­res sælud­stil­ling og nyde de flotte film og billeder.

Fug­lene fodres
Som no­get nyt i år har vi fået et flot fug­le­an­læg, der er byg­get op som et ud­snit af Va­de­ha­vet. Her kan du se æn­der og kly­der blive fodret kl. ca. 11.15 lige ef­ter sæ­lerne er ble­vet fodret. Gen­nem store un­der­vands­vin­duer kan du se hvor­dan de fa­sci­ne­rende ed­der­fugle dyk­ker ned på bun­den af an­læg­get og sam­ler blåmus­lin­ger op.

Ud på Fri­land
På ”Fri­land” ska­ber hånd­vær­kerne som sæd­van­lig god stem­ning og du kan møde vod­bin­de­ren og se sme­dene ud­føre de­res spæn­dende ar­bejde i smedjen.
Motor-lauget fy­rer op un­der de gamle skibs­mo­to­rer og du vil kunne få en god snak med vo­res motorfolk.

Blæks­p­rutte i én mund­fuld
Hvil­ken fisk kan spise en blæks­p­rutte i én mund­fuld? Få sva­ret når fi­skene på Fi­skeri– og Sø­fart­s­mu­seet dag­ligt fodres klok­ken 13:00. Hvis du vil høre mere om mu­se­ets dyr, kan du be­søge det ”Åbne La­bo­ra­to­rium”. Her kan du også ud­folde dig kre­a­tivt og lave fi­nur­lige ”skal­le­dyr”. Det ”Åbne la­bo­ra­to­rium” slår dø­rene op i den før­ste we­e­kend den 11.- 12. ok­to­ber samt fra tors­dag den 16. — 19. ok­to­ber fra klok­ken 11:30 til 16:00.

Kon­kur­rence
Der er selv­føl­ge­lig også en ef­ter­års­kon­kur­rence, som alle børn kan være med til.

www.fimus.dk

Efterårsferie på Vikingemuseet Ladby

LadbyFla­ske­skibe, bu­e­skyd­ning og trænagler

Man­dag 13., tirs­dag 14., ons­dag 15., tors­dag 16., og fre­dag 17. ok­to­ber kl. 12–15.

Lav fla­ske­skibe, skyd med bue og pil og lav trænagler.

Rund­vis­nin­ger i ef­ter­års­fe­rien
Fra d. 12. oto­ber til og med d. 17. ok­to­ber. Alle dage kl. 11.

Des­u­den er bå­de­byg­gerne på plad­sen alle dage (inkl. den før­ste we­e­kend), og bro­dø­serne ar­bej­der med Lad­byta­pe­tet om onsdagen.

Ak­ti­vi­te­terne er gratis.

 

Sound Toll Registers Online conference 2014

HelsingørDen 30. — 31. ok­to­ber er der i Hels­in­gør på Skibs­kla­re­rer­gaar­den kon­fe­rence om di­gi­ta­li­se­rin­gen af sundt­oldspro­tokol­lerne og de mange mu­lig­he­der denne ene­stå­ende kilde gi­ver. Kon­fe­ren­cen fo­re­går på en­gelsk. Der er et be­græn­set an­tal plad­ser, men også et me­get ri­me­ligt del­ta­ger­ge­byr på kun fem euro — der endda er frivilligt!

Se pro­gram­met her.

Konference: Connections

hkmm from harbour-col1169 2-lr

 

Det in­ter­na­tio­nale sam­ar­bejde ICMM — In­ter­na­tio­nal Con­gress of Ma­ri­time Mu­se­ums af­hol­der sin 27. kon­fe­rence i 2015 fra d. 1.-8. novem­ber i Hong Kong og Macau.

Ar­ran­gø­rerne skri­ver om ar­ran­ge­men­ten, der sta­dig er un­der planlægning:

The In­ter­na­tio­nal Con­gress of Ma­ri­time Mu­se­ums has held its con­fe­ren­ces in a wide va­ri­ety of lo­ca­tions in Au­stra­la­sia, North Ame­rica and Eu­rope; but ne­ver in Asia. The de­ci­sion at the last me­e­ting in Ca­scais to bring ‘east’ and ‘west’ to­get­her and hold the se­ven­te­enth con­gress in Hong Kong and Ma­cau in 2015 was long over­due an could become a de­fi­ning mo­ment in the hi­story of ICMM.

It will bring great op­portu­ni­ties to bro­a­den and strengt­hen the tra­di­tio­nal base of the Con­gress, welcome new mem­bers and in­sti­tu­tions from the Asia-Pacific re­gion, and provide a rewar­ding and exci­ting ve­nue for exi­sting mem­bers. Our col­le­agues at the Hong Kong and Ma­cau ma­ri­time mu­se­ums are wor­king to­get­her to cre­ate an un­for­get­table, and even more im­portantly, an af­for­dable visit.

Your pro­gramme com­mit­tee has also not been idle, and Co­un­cil agreed at its me­e­ting at Gre­enwich in March that the title of the 2015 con­gress will be Con­nections – a sub­ject that cap­tu­res the fun­da­men­tal pur­pose of ICMM, and is par­ti­cu­larly re­le­vant to this hi­sto­ric meeting.

A for­mal call for pa­pers will be is­sued la­ter this year, in Novem­ber, but we felt that mem­bers would ap­pre­ci­ate early no­tice of the con­gress to give them more time to think about pro­posals for pa­pers. The com­mit­tee is cur­rently se­e­ing Con­nections be­ing expl­ored through six main themes:

  • Ma­ri­time con­nections be­tween East and West
  • Con­nections be­tween mu­se­ums on lo­cal, na­tio­nal and in­ter­na­tio­nal levels
  • Be­tween mu­se­ums and their va­rious com­mu­ni­ties and stakeholders
  • Be­tween past and pre­sent, hi­sto­ri­cal and contemporary
  • Be­tween vir­tual and real
  • Be­tween mu­se­ums, ob­jects, nar­ra­ti­ves and audiences

Each al­lows us to expl­ore dif­fe­rent per­specti­ves from across and out­side our mem­bers­hip, brin­ging to­get­her par­ti­ci­pants and key ele­ments in the work of ma­ri­time mu­se­ums wor­ldwide that may not pre­viously have been par­ti­cu­larly well ‘connected’.

While we hope these the­mes will en­sure a co­he­rent and sti­mu­lat­ing con­gress for all, they are neit­her exhaustive nor exclu­sive at this early stage and we would welcome any sug­ge­stions, com­ments or questions.

Please email me, Ni­gel Rigby (Royal Mu­se­ums Gre­enwich) at nrigby@rmg.co.uk, and I will circu­late your thoughts to the ot­her mem­bers of the pro­gramme com­mit­tee:
Ma­rika He­din (Gu­stavi­a­num Mu­seum), Ti­an­long Jiao (Hong Kong Ma­ri­time Mu­seum), Pe­ter Neill (World Ocean La­bo­ra­tory), Maja Wolny (Navigo Mu­seum), Chu Pang Wu (Ma­cau Ma­ri­time Museum)

 

Følg også med på ICMMs hjem­meside.

Konference: 11th North Sea History

NorthSeafirst_page1Skibs­fart­s­mu­seet i Am­ster­dam in­vi­te­rer til kon­fe­rence om Nord­s­ø­ens hi­sto­rie. De skriver:

11th North Sea Hi­story Conference:

Mo­bi­lity in a Ma­ri­time World: wor­king aro­und, across and bey­ond the North Sea

Het Sche­ep­vaart­mu­seum Am­ster­dam, 3–5 Sep­tem­ber 2014

Early Sep­tem­ber 2014, Het Sche­ep­vaart­mu­seum in Am­ster­dam has the ho­nour of hosting the 11th North Sea Hi­story Con­fe­rence on be­half of the As­so­ci­a­tion of North Sea Ci­ties (ANSC) – a cong­lo­me­rate of ma­ri­time in­sti­tu­tions along the North Sea, stret­ching from Swe­den to Nort­hern France. A fine se­lection of renow­ned spe­a­kers will ad­dress the cen­tral theme of this in­ter­na­tio­nal con­fe­rence: ma­ri­time la­bour mar­kets in lo­cal, re­gio­nal and glo­bal perspectives.

We strongly in­vite par­ti­ci­pants and en­cou­rage each and eve­ry­one of them to spread the word amongst stu­dents and col­le­agues, and in­form them about this upco­m­ing ma­ri­time con­fe­rence. The con­fe­rence is li­mi­ted to 120 par­ti­ci­pants, so act swiftly.

More pr­e­li­mi­nary in­for­ma­tion re­gar­ding the pro­gram, ac­com­moda­tion, fees etc. can be fo­und via the web­s­ite of the Nort­hern Seas Net­work http://www.northernseas.eu.

Fri adgang til videnskabelige artikler

Tidsskriftet  The International Journal of Maritime History

De næ­ste tre må­ne­der er der fri ad­gang til det an­er­kendte vi­den­ska­be­lige ma­ri­time tids­skrift In­ter­na­tio­nal Jour­nal of Ma­ri­time Hi­storyhttp://ijh.sagepub.com.

Fra maj 2014 kan alle abon­nere på denne ser­vice og sam­ti­dig mod­tage In­ter­na­tio­nal Jour­nal of Ma­ri­time Hi­story fire gange år­ligt for 55 GBP.

Læs også mere om tids­skrif­tet på http://www.hull.ac.uk/ijmh