Denne side

Del denne side

Bookmark and Share

Konference: Connections

hkmm from harbour-col1169 2-lr

 

Det in­ter­na­tio­nale sam­ar­bejde ICMM — In­ter­na­tio­nal Con­gress of Ma­ri­time Mu­se­ums af­hol­der sin 27. kon­fe­rence i 2015 fra d. 1.-8. novem­ber i Hong Kong og Macau.

Ar­ran­gø­rerne skri­ver om ar­ran­ge­men­ten, der sta­dig er un­der planlægning:

The In­ter­na­tio­nal Con­gress of Ma­ri­time Mu­se­ums has held its con­fe­ren­ces in a wide va­ri­ety of lo­ca­tions in Au­stra­la­sia, North Ame­rica and Eu­rope; but ne­ver in Asia. The de­ci­sion at the last me­e­ting in Ca­scais to bring ‘east’ and ‘west’ to­get­her and hold the se­ven­te­enth con­gress in Hong Kong and Ma­cau in 2015 was long over­due an could become a de­fi­ning mo­ment in the hi­story of ICMM.

It will bring great op­portu­ni­ties to bro­a­den and strengt­hen the tra­di­tio­nal base of the Con­gress, welcome new mem­bers and in­sti­tu­tions from the Asia-Pacific re­gion, and provide a rewar­ding and exci­ting ve­nue for exi­sting mem­bers. Our col­le­agues at the Hong Kong and Ma­cau ma­ri­time mu­se­ums are wor­king to­get­her to cre­ate an un­for­get­table, and even more im­portantly, an af­for­dable visit.

Your pro­gramme com­mit­tee has also not been idle, and Co­un­cil agreed at its me­e­ting at Gre­enwich in March that the title of the 2015 con­gress will be Con­nections – a sub­ject that cap­tu­res the fun­da­men­tal pur­pose of ICMM, and is par­ti­cu­larly re­le­vant to this hi­sto­ric meeting.

A for­mal call for pa­pers will be is­sued la­ter this year, in Novem­ber, but we felt that mem­bers would ap­pre­ci­ate early no­tice of the con­gress to give them more time to think about pro­posals for pa­pers. The com­mit­tee is cur­rently se­e­ing Con­nections be­ing expl­ored through six main themes:

  • Ma­ri­time con­nections be­tween East and West
  • Con­nections be­tween mu­se­ums on lo­cal, na­tio­nal and in­ter­na­tio­nal levels
  • Be­tween mu­se­ums and their va­rious com­mu­ni­ties and stakeholders
  • Be­tween past and pre­sent, hi­sto­ri­cal and contemporary
  • Be­tween vir­tual and real
  • Be­tween mu­se­ums, ob­jects, nar­ra­ti­ves and audiences

Each al­lows us to expl­ore dif­fe­rent per­specti­ves from across and out­side our mem­bers­hip, brin­ging to­get­her par­ti­ci­pants and key ele­ments in the work of ma­ri­time mu­se­ums wor­ldwide that may not pre­viously have been par­ti­cu­larly well ‘connected’.

While we hope these the­mes will en­sure a co­he­rent and sti­mu­lat­ing con­gress for all, they are neit­her exhaustive nor exclu­sive at this early stage and we would welcome any sug­ge­stions, com­ments or questions.

Please email me, Ni­gel Rigby (Royal Mu­se­ums Gre­enwich) at nrigby@rmg.co.uk, and I will circu­late your thoughts to the ot­her mem­bers of the pro­gramme com­mit­tee:
Ma­rika He­din (Gu­stavi­a­num Mu­seum), Ti­an­long Jiao (Hong Kong Ma­ri­time Mu­seum), Pe­ter Neill (World Ocean La­bo­ra­tory), Maja Wolny (Navigo Mu­seum), Chu Pang Wu (Ma­cau Ma­ri­time Museum)

 

Følg også med på ICMMs hjem­meside.

Konference: 11th North Sea History

NorthSeafirst_page1Skibs­fart­s­mu­seet i Am­ster­dam in­vi­te­rer til kon­fe­rence om Nord­s­ø­ens hi­sto­rie. De skriver:

11th North Sea Hi­story Conference:

Mo­bi­lity in a Ma­ri­time World: wor­king aro­und, across and bey­ond the North Sea

Het Sche­ep­vaart­mu­seum Am­ster­dam, 3–5 Sep­tem­ber 2014

Early Sep­tem­ber 2014, Het Sche­ep­vaart­mu­seum in Am­ster­dam has the ho­nour of hosting the 11th North Sea Hi­story Con­fe­rence on be­half of the As­so­ci­a­tion of North Sea Ci­ties (ANSC) – a cong­lo­me­rate of ma­ri­time in­sti­tu­tions along the North Sea, stret­ching from Swe­den to Nort­hern France. A fine se­lection of renow­ned spe­a­kers will ad­dress the cen­tral theme of this in­ter­na­tio­nal con­fe­rence: ma­ri­time la­bour mar­kets in lo­cal, re­gio­nal and glo­bal perspectives.

We strongly in­vite par­ti­ci­pants and en­cou­rage each and eve­ry­one of them to spread the word amongst stu­dents and col­le­agues, and in­form them about this upco­m­ing ma­ri­time con­fe­rence. The con­fe­rence is li­mi­ted to 120 par­ti­ci­pants, so act swiftly.

More pr­e­li­mi­nary in­for­ma­tion re­gar­ding the pro­gram, ac­com­moda­tion, fees etc. can be fo­und via the web­s­ite of the Nort­hern Seas Net­work http://www.northernseas.eu.

Fri adgang til videnskabelige artikler

Tidsskriftet  The International Journal of Maritime History

De næ­ste tre må­ne­der er der fri ad­gang til det an­er­kendte vi­den­ska­be­lige ma­ri­time tids­skrift In­ter­na­tio­nal Jour­nal of Ma­ri­time Hi­storyhttp://ijh.sagepub.com.

Fra maj 2014 kan alle abon­nere på denne ser­vice og sam­ti­dig mod­tage In­ter­na­tio­nal Jour­nal of Ma­ri­time Hi­story fire gange år­ligt for 55 GBP.

Læs også mere om tids­skrif­tet på http://www.hull.ac.uk/ijmh

Aabenraas sejlskibe på Kinakysten

CHICOTors­dag den 6. fe­bruar 2014 — Kl. 14.00 hol­der mu­se­ums­in­spek­tør Mi­k­kel Leth Jes­per­sen et fored­rag om Aa­ben­raas sejlskibe på Kinaky­sten i an­den halv­del af 1800-tallet.

I pe­ri­o­den 1860–1880 sej­lede en flåde på ca. 20–30 Aabenraa-sejlskibe på Kinakysten.

Fored­ra­get vil om­handle alle aspek­ter af denne sejlads. Hvor­dan ud­vik­lede an­tal­let af skibe sig, hvor­dan fo­re­gik sø­far­ten og hvor­dan var li­vet om bord på ski­bene. En­de­lig vil det blive dis­ku­te­ret, hvor­for denne sejlads ophørte.

Alle ind­læg fra til­hø­rere vil være velkomne.

Fored­ra­get fo­re­går i sø­fart­s­mu­se­ets ak­tu­elle sær­ud­stil­ling om Kina.

En­tréen er gra­tis. Kaffe og kage ko­ster 25 kr.

Julegavejagt på M/S Museet for Søfart

En forsvunden gave?8 af ju­le­man­dens ju­le­ga­ver er for­s­vun­det! Hjælp ju­le­man­den med at finde ga­verne, så con­tai­ner­ski­bet JULLE kan sejle ver­den rundt med julegaver.

Ju­le­man­dens hjæl­pe­nis­ser har fun­det ud af, at de 8 mang­lende ga­ver gem­mer sig på M/S Mu­seet for Sø­fart. Og de har også fun­det ud af, at de be­fin­der sig for­skel­lige ste­der i mu­se­ets udstillinger.

Din op­gave er, at finde ju­le­ga­verne, se hvor de præ­cis lig­ger henne, skrive ga­ver­nes pla­ce­ring på den ud­le­ve­rede sed­del og af­le­vere den i ju­lepo­sen ved bil­letsal­get. Så hjæl­per du nem­lig ju­le­man­den med at finde de 8 ju­le­ga­ver og du er med i lod­træk­nin­gen om en ek­stra ju­le­gave – til dig!

Vi træk­ker en vin­der tors­dag d. 19. de­cem­ber 2013 kl. 12.00 i bu­tik­ken. Vin­de­ren får ga­ven til­sendt med po­sten, nem­lig et stk. LEGO Pira­tes of the Ca­ri­b­bean skib.

Mu­seet har åbent tirs­dag til søn­dag fra kl. 11.00–17.00.

Blæksprutte søges til skoleskibet GEORG STAGE

GEORG STAGEStif­tel­sen Ge­org Sta­ges minde sø­ger en ad­mi­ni­stra­tiv me­d­ar­bej­der til vo­res kon­tor i land. Ar­bejds­op­ga­verne om­fat­ter blandt an­det bog­hol­deri, per­so­na­le­ad­mi­ni­stra­tion, ele­va­d­mi­ni­stra­tion, løn, hjem­mesi­de­op­da­te­rin­ger, jour­na­li­se­ring, samt vej­led­ning af nu­væ­rende og kom­mende elever.

Sko­leski­bet Ge­org Stage har si­den 1882 ud­dan­net unge men­ne­sker til et liv til søs. Stif­tel­sen er en ud­dan­nel­ses­in­sti­tu­tion un­der mi­ni­ste­riet for Forsk­ning, In­nova­tion og Vi­de­re­gå­ende Ud­dan­nelse. Vi ud­dan­ner hvert år 63 ube­farne skibsas­si­sten­ter på et 21 uger langt togt, som ty­pisk star­ter i april og slut­ter i september.

Vi reg­ner med, at du er god til IT og har er­fa­ring med CMS og ex­cel – og gerne med OS X. Det er en me­get stor for­del, hvis du er skri­vende og på egen hånd kan ud­ar­bejde min­dre no­ta­ter og ma­te­ri­ale til hjemmesiden.

Ar­bej­det er va­ri­e­ret og ofte i højt tempo. Stif­tel­sen er i en ri­vende ud­vik­ling og du har mu­lig­hed for at på­virke dit egen ar­bejds­si­tu­a­tion og din egen ar­bejds­plads. Til gen­gæld kan vi ikke love dig fred og ro.

Ar­bejds­ste­det er ”Un­der Kro­nen” på Hol­men i Kø­ben­havn, hvor du bli­ve­ren del af vo­res me­get lille kon­tor med kun to me­d­ar­bej­dere. Stil­lin­gen er på fuld tid, men er præ­get af sæ­sonud­s­ving, hvor især vinter/forår kræ­ver mange ti­mer og de øv­rige års­ti­der lidt færre. Vi til­stræ­ber flek­si­bi­li­tet – både fra ar­bejds­plads og fra me­d­ar­bej­dere. Løn ef­ter kvalifikationer.

Til­træ­delse 1. ja­nuar 2014 el­ler sna­rest der­ef­ter. Send en an­søg­ning til asser.amdisen@georgstage.dk in­den fre­dag 22. novem­ber 2013 kl. 12.00. Sam­ta­ler for­ven­tes af­holdt 27. november.

For yder­li­gere op­lys­nin­ger kon­takt di­rek­tør As­ser Am­di­sen på asser.amdisen@georgstage.dk el­ler 21 37 45 52.

Filmaften på Marstal Søfartsmuseum

Marstal SøfartsmuseumMarstal Sø­fart­s­mu­seum præ­sen­te­rer do­ku­men­tar­fil­men ”Die letzten Kü­mos”. Fil­men vi­ses ons­dag d. 13. novem­ber kl. 19. 

Den en gang så store coa­ster­flåde skrum­per. De sid­ste coa­stere på un­der 1000 tons la­ste­evne er på vej ud af bil­le­det, de er gået til op­hug­ning og til salg til fjerne desti­na­tio­ner, hvor de hur­tigt går til. Der sker in­gen for­ny­else in­den for den ton­na­ge­stør­relse. Så det er et stykke historie.

En do­ku­men­tar­film herom, op­ta­get af Cor­ne­lius Mül­ler, Ham­borg i 2006-11, og ud­gi­vet i 2012, går om bord på nogle af ski­bene og vi­ser dem i fart el­ler i havn, og de vel­kendte mo­tor­ly­dene fyl­der filmlokalet.

Fil­men er op­ta­get mel­lem El­ben og Dan­mark bl. a. vi­ses der op­læg­gere i Marstal, skibe un­der last­ning i Ærøs­kø­bing og værfts­sø­gende skibe i Søby.

Vi mø­der dan­ske coa­stere som Mons­u­nen, Da­nia, At­las, Samka, Dorte Star, Sa­turn ex, Dorca, Volo ex. Lars Bag­ger, Ca­ro­line S, Ot­ho­nia, Uno kæn­tret i Ki­e­ler­ka­na­len, og Svend Dam­mann. Vi er også om bord hos skip­per Børge Jen­sen på Vest, der i sin Marstal­tid hed Oleto, og er et smut i land på et dansk sø­fart­s­mu­seum– i Marstal Sø­fart­s­mu­se­ums coa­ster­rum. Vi ser også kendte ty­ske­jede coa­stere som Beta, Hela, Ar­n­gast, Ria, Mi­stral og Un­te­relbe (nu finsk), flere af disse skibe har væ­ret tro­fa­ste værftskun­der så­vel i Marstal som Søby. Fil­men star­ter kl. 19 og va­rer 67 mi­nut­ter. Ef­ter fil­men vil der være mu­lig­hed for at be­sig­tige mu­se­ets coa­ster­rum. Fil­men kan kø­bes i mu­se­ets shop for­me­delst 129,- kr.

En­tre 25,- kr. gra­tis for med­lem­mer af museet.

Det an­be­fa­les at be­stille plads på te­le­fon 62 53 23 31.

Ekslusiv visning af JUTLANDIA-film på M/S Museet for Søfart

JUTLANDIA - Last med håbMu­seet rul­ler den røde lø­ber ud og in­vi­te­rer til en af­ten un­der jor­den med champagne, af­tenå­bent og film­vis­ning af den helt nye dra­ma­do­ku­men­tar­film ”Ho­spi­tals­ski­bet JUTLANDIA – La­stet med Håb”.

Det er 60 år si­den, at ho­spi­tals­ski­bet JUTLANDIA vendte til­bage til Kø­ben­havn ef­ter tre års tje­ne­ste un­der Kore­a­kri­gen. Ski­bets rejse og be­sæt­nin­gens hårde ar­bejde ind­vars­lede Dan­marks ver­den­s­oms­pæn­dende hu­ma­ni­tære ind­sats. Ved hjem­kom­sten til Kø­ben­havn hyl­dede tu­sin­der af men­ne­sker læ­gerne, sy­geple­jer­skerne og sø­fol­kene på det iko­ni­ske skib.

I fil­men ”Ho­spi­tals­ski­bet JUTLANDIA – La­stet med Håb” mø­der man pa­tien­ter, sol­da­ter og ve­te­ra­ner fra ti­den i Korea. Det hele bun­det sam­men i dy­na­misk, dra­ma­do­ku­men­ta­risk stil.

M/S Mu­seet for Sø­fart by­der vel­kom­men til en af­ten i det un­derjor­di­ske mu­seum de­sig­net af BIG. Før fil­men vil JUTLANDIA-veteranen Svend Jagd for­tælle om sine op­le­vel­ser af li­vet om­bord på ho­spi­tals­ski­bet. Der­u­d­over vil fil­men blive in­tro­du­ce­ret af pro­du­cent An­ders Dy­lov, som vil for­tælle om tan­kerne bag filmen.

Der er be­græn­set an­tal plad­ser, så skynd dig at re­ser­vere plads.

Hvor­når: Ons­dag 6. novem­ber kl. 17.30–19. Fil­men va­rer 1 time. Der vil være åbent på mu­seet til kl. 20, så man ef­ter film­vis­nin­gen kan se museet.

Hvor me­get: Ar­ran­ge­men­tet ko­ster 200 kr. og ind­be­fat­ter film­vis­ning, et glas champagne og en­tré til mu­seet. Har du års­kort ko­ster ar­ran­ge­men­tet 75 kr. Det vil være mu­ligt at købe års­kort på dagen.

Til­mel­ding: Re­ser­ver bil­let­ter på tt@mfs.dk el­ler 49 28 02 12

For yder­li­gere in­for­ma­tion og pres­se­bil­le­der kon­takt pres­se­me­d­ar­bej­der Signe T. Lund­gren på stl@mfs.dk el­ler 24 97 73 46

Maritim Kontakts prisopgave

Maritim KontaktLig­ger du inde med et spæn­dende ma­nuskript in­den for ma­ri­tim­hi­sto­risk forskning?

Så send din tryk­fær­dige tekst til Ma­ri­tim Kon­takt in­den Hel­lig­tre­kon­ger­s­dag 2014.

Der er frit te­ma­valg til Ma­ri­tim Kon­takts Pris­op­gave 2014. Af sær­lig in­ter­esse er bi­drag, der for­hol­der sig til ti­den om­kring Før­ste Verdenskrig.

Alle er vel­komne! Se mere på maritimkontakt.dk.

Vin­de­rens tekst sø­ges pu­bli­ce­ret af for­la­get Ma­ri­tim Kontakt.

Kon­tak­tadresse:
Ma­ri­tim Kon­takts pris­ud­valg
Att. An­ton Eng­lert
ae@vikingeskibsmuseet.dk
www.maritimkontakt.dk

Efterårsferie på M/S Museet for Søfart

Har du har lyst til at følge med pa­pe­gøjen Di­ego rundt i søfartshistorien?

Han vil nem­lig gerne for­tælle dig lidt om skibe, mad og sø­mænd, og han har la­vet 5 op­ga­ver, som du må me­get gerne må hjælpe ham med at løse på din vej rundt i museet.

Så tag hals­klu­den på, hæng kik­ker­ten om hal­sen og tag med!

San­sej­ag­ten er et gra­tis til­bud til alle bør­ne­fa­mi­lier, der be­sø­ger mu­seet i ef­ter­års­fe­rien og som har lyst til, at der skal ske lidt ek­stra på vejen rundt i udstillingerne.

San­sepo­sen ud­le­ve­res sam­men med entrébilletterne.

Læs mere om Di­ego og de sær­lige bør­ne­r­und­vis­nin­ger på mu­seet hjem­mesidePapegøjen Diego på M/S Museet for Søfart0.