Denne side

Del denne side

Bookmark and Share

Åbent forskningsseminar: Sild og mennesker ved Kattegat

damptrawlereSild og men­ne­sker ved Kat­te­gat - Et forsk­nings­pro­jekt om svensk fi­skeri i 1900-tallet.

Tid: Man­dag den 8. Juni 2015, kl. 13:30–16:00

Sted: Aal­borg Uni­ver­si­tet, Krog­h­stræde 3, lo­kale 2.107.

In­sti­tut for Kul­tur og Glo­bale Stu­dier, samt forsk­nings­grup­perne Cul­tu­ral En­co­un­ters in Pre-modern Societies(CEPS) og Con­tem­porary Hi­story (CHI) ind­by­der til se­mi­nar ved tre spæn­dende sven­ske for­skere fra Göte­borgs Universitet:

Åstols fi­skeläge – fram­gång och un­der­gång – varför?

(v. bi­o­log Dr. Len­nart Bornmalm)

 Ma­te­ri­ella och im­ma­te­ri­ella spår – ett ar­ke­o­lo­giskt per­spek­tiv på sillfisket

(v. ar­kæ­o­log Dr. Hen­rik Alexandersson)

 Ång­trå­lare – en ”bort­g­lömd” del av det svenska Västkustfisket

(hi­sto­ri­ker, Dr. Per Hallén)

Alle er me­get velkomne!

Til­mel­ding: af hen­syn til be­stil­ling af kaffe er man me­get vel­kom­men til at sende en mail herom til Bo Po­ul­sen, bpoulsen@cgs.aau.dk in­den 5. Juni.

Direktør søges til Fiskeri– og Søfartsmuseet

Men_at_seaBræn­der du for at ud­vikle og for­midle ak­ti­vi­te­ter og vi­den om men­ne­sket og ha­vet i for­tid, nu­tid og frem­tid? Har du en for­ret­nings­mæs­sig til­gang og er­fa­ring med le­delse af kom­plekse or­ga­ni­sa­tio­ner, der bl.a. hvi­ler på of­fent­lige til­skud? Så hø­rer vi gerne fra dig.

Om mu­seet

Fi­skeri– og Søfartsmuseet/Saltvandsakvariet blev åb­net for pu­bli­kum i april 1968. Fra be­gyn­del­sen in­de­holdt Fi­skeri– og Sø­fart­s­mu­seet en fi­ske­ri­hi­sto­risk ud­stil­ling samt et saltvandsakva­rium for­u­den di­verse bag­lands­fa­ci­li­te­ter. I 1976 blev mu­seet ud­vi­det med et sæla­rium, og i 1989 ind­viede man før­ste etape af en fri­lands­ud­stil­ling, som si­den lø­bende er ble­vet ud­byg­get. I 1994 op­ret­tede mu­seet en forsk­nings­en­hed, som si­den 2000 har væ­ret dre­vet på 50/50-basis i sam­ar­bejde med Syd­dansk Uni­ver­si­tet un­der nav­net Cen­ter for Ma­ri­time og Re­gio­nale Stu­dier (CMRS). I 1999 ind­vie­des en knap 2.000 m2 stor mu­se­ums­blok i 5 eta­ger med en ny per­ma­nent sø­fart­s­ud­stil­ling samt bi­bli­o­tek, gen­stands­ma­ga­si­ner, ar­kiv, kon­to­rer og øv­rige mu­se­ale bag­lands­fa­ci­li­te­ter. I for­bin­delse med byg­ning af den nye mu­se­ums­blok blev der i øst­fløjen etab­le­ret et sær­ud­stil­lings­lo­kale, og un­der­vis­nings­lo­ka­lerne blev mo­der­ni­se­ret. I 2002 åb­nede et nyind­ret­tet og ud­vi­det saltvandsakva­rium, i juni 2013 åb­nede et mo­der­ni­se­ret sæla­rium, og i 2014 åb­nede en ny Vadehavspavillon.

Fi­skeri– og Sø­fart­s­mu­seet har så­le­des al­tid haft fo­kus på ud­vik­ling og frem­ti­dige ak­ti­vi­te­ter. Det er fort­sat nøg­le­be­gre­ber for museet.

Fi­skeri– og Sø­fart­s­mu­seet er et statsa­n­er­kendt kul­tur– og na­tur­hi­sto­risk spe­ci­al­mu­seum op­ret­tet af mu­se­ums­for­e­nin­gen for Fi­skeri– og Sø­fart­s­mu­seet, der i dag tæl­ler 1500 med­lem­mer. Mu­seet er en sel­ve­jende in­sti­tu­tion, der støt­tes af og ny­der stor op­bak­ning hos Es­bjerg Kom­mune, Kul­tursty­rel­sen og en lang række fonde og sponsorer.

Fi­skeri– og Sø­fart­s­mu­seet havde i 2014 110.000 be­sø­gende, hvil­ket er en til­ba­ge­gang i for­hold til tid­li­gere år, hvor be­søgstal­let har væ­ret oppe på 180.000. I 2014 run­dede det sam­lede be­søgstal i mu­se­ets hi­sto­rie 7 mill. be­sø­gende. Mu­seet har et bud­get på 28 mill. kr.

Or­ga­ni­sa­tio­nen

Fi­skeri– og Sø­fart­s­mu­seet har en vel­fun­ge­rende or­ga­ni­sa­tion, der blev til­pas­set i 2014, hvor de mu­se­ums­fag­lige op­ga­ver blev lagt sam­men til én en­hed. Mu­seet er i dag or­ga­ni­se­ret i 3 af­de­lin­ger: Forsk­ning og for­mid­ling, Drift og ad­mi­ni­stra­tion samt Pu­bli­kum, der hver især le­des af en af­de­lings­chef. Mu­seet har netop i 2014 mod­ta­get en flot kva­li­tets­vur­de­ring fra Kul­tursty­rel­sen. Der er lagt op til et tæt­tere sam­ar­bejde med de øv­rige mu­seer i Es­bjerg om­kring mar­keds­fø­ring, ad­mi­ni­stra­tion m.v.

 

Fi­skeri– og Sø­fart­s­mu­seet har ca. 75 me­d­ar­bej­dere heraf 25 fuld­tids­an­satte samt en stor stab af fri­vil­lige, der bi­står mu­se­ets me­d­ar­bej­dere med en lang række op­ga­ver. Der er en god kul­tur og god tone på ar­bejds­plad­sen præ­get af stor ar­bejds­glæde, høj fag­lig­hed, selv­stæn­dig­hed og omsorgsfuldhed.

Frem­tid

Som mu­seum be­fin­der Fi­skeri– og Sø­fart­s­mu­seet sig på et at­trak­tions­mar­ked, der i lø­bet af de sid­ste par år­tier er ble­vet sta­dig mere kon­kur­ren­ce­be­to­net. Det er der­for ikke nok, at mu­seet fort­sat ud­vik­ler sig kva­li­ta­tivt. Det skal også syn­lig­gø­res sta­dig mere in­tenst, hvis det skal stå som et ty­de­ligt fyrtårn blandt mu­seer og kul­tur­til­bud i det syd­ve­stjy­ske om­råde. Det gi­ver ud­for­drin­ger i re­la­tion til kom­mu­ni­ka­tion, mar­keds­fø­ring, fy­sisk syn­lig­hed og event-making. En stra­te­gi­plan for kom­mu­ni­ka­tion og mar­keds­fø­ring er ud­ført i 2014 til im­ple­men­te­ring i plan­pe­ri­o­den 2015–2018.

50-året for Fi­skeri– og Sø­fart­s­mu­se­ets åb­ning i 2018 gi­ver op­lagte mu­lig­he­der for en vi­de­reud­byg­ning af mu­seet. Gen­nem­fø­relse af pro­jek­tet ”FOS mod 2018” vil blive ud­nyt­tet som trin på vej mod den store ju­bilæums­fejring i plan­pe­ri­o­dens af­slut­tende år.

En ny do­na­tion fra A. P. Møl­ler og Hu­stru Cha­stine Mc-Kinney Møl­lers Fond til al­mene For­maal på 15,5 mill. kr. har be­vir­ket, at det nu er mu­ligt at lave en per­ma­nent ud­stil­ling i Dan­marks ener­gi­me­tro­pol om of­fshore ak­ti­vi­te­terne på Nord­s­øen. Do­na­tio­nen er gi­vet til Fi­skeri– og Sø­fart­s­mu­seet, der der­med får mu­lig­hed for at syn­lig­gøre sig og ud­vikle sig også in­den for denne vig­tige og frem­tids­ret­tede del af mu­se­ets virkeområde.

I mu­se­ets over­ord­nede stra­tegi, ar­bejds­plan 2015 – 2018 og års­be­ret­ning 2014 kan der læ­ses nær­mere om mu­seet, dets ud­for­drin­ger og muligheder.

 Jobprofil

Stil­lings­be­teg­nelse

Mu­se­ums­di­rek­tør

For­mål

Va­re­tage den over­ord­nede fag­lige og per­so­na­le­mæs­sige le­delse af Fi­skeri– og Sø­fart­s­mu­seet med hen­blik på at sikre så­vel ud­vik­ling som et frem­tids­o­ri­en­te­ret, bæ­re­dyg­tigt mu­seum som den dag­lige drift.

An­svars­om­rå­der

Over­ord­net le­delse af museet

Over­ord­net økonomistyring

Per­so­nale­le­delse for ledergruppen

Fag­ligt an­svar for museet

Øko­no­misk an­svar for museet

Fun­dra­i­sing

Mar­keds­fø­ring af museet

Ud­vik­lin­gen af museet

Re­la­tion til øv­rige lo­kale, re­gio­nale, na­tio­nale og in­ter­na­tio­nale ak­tø­rer og samarbejdspartnere

Ar­bejds­op­ga­ver

Fag­lige opgaver:

 • Mar­keds­fø­ring
 • Fun­dra­i­sing
 • Op­bygge og ved­li­ge­holde re­le­vante netværk
 • Fag­lig spar­ring og støtte til le­dere og medarbejdere
 • Se­kre­ta­ri­ats­be­tje­ning af bestyrelsen
 • For­la­get

 

Le­del­ses­mæs­sige opgaver:

 • Vi­sion og stra­te­gier for museet
 • Le­del­ses­mæs­sig spar­ring og in­spira­tion til lederne
 • Per­so­nale­le­delse
 • Res­sour­ce­pri­o­ri­te­ring
 • Sikre de nød­ven­dige kom­pe­ten­cer til løs­ning af opgaverne
 • Sikre gode sam­ar­bejds­re­la­tio­ner til samarbejdspartnerne

Fa­ste møder

Mu­se­ums­di­rek­tø­ren del­ta­ger i føl­gende fa­ste møder:

 • Be­sty­rel­ses– og formandsskabsmøder
 • Le­der­grup­pe­mø­der

Suc­ceskri­te­rier

Suc­ceskri­te­rier i lø­bet af de før­ste 100 dage:

 • Grun­digt kend­skab til or­ga­ni­sa­tio­nen og dens kultur
 • Plan for, hvor­le­des be­søgstal­let hæ­ves be­ty­de­ligt over de kom­mende år
 • Fast­lagt de pa­ra­me­tre, der ud­tryk­ker mu­se­ets succes
 • Mar­keds­fø­rings­plan for det kom­mende år
 • Ud­ar­bejde hand­lings­plan for den kom­mende pe­ri­o­des ak­ti­vi­te­ter og initiativer

 

Suc­ceskri­te­rier ef­ter det før­ste år:

 • Vur­dere og even­tu­elt fo­re­tage nød­ven­dige til­pas­nin­ger i organiseringen
 • Til­ret­te­lægge ny stra­te­gi­pro­ces for museet
 • Sikre den nød­ven­dige frem­drift i de 4 pro­jek­ter i ”FOS mod 2018”
 • Re­a­li­se­ret den per­ma­nente ud­stil­ling om Of­fshore aktiviteterne
 • Be­søgstal­let er hæ­vet med 10 %
 • Opbygget/vedligeholdt net­værk lo­kalt, re­gio­nalt, na­tio­nalt og internationalt
 • Øget an­ven­delse af de so­ci­ale medier
 • Ind­går i mar­keds­fø­rings­ak­ti­vi­te­terne i Esbjerg
 • Ud­vik­ling af ledergruppen
 • Gen­nem­ført me­d­ar­bej­der­til­freds­heds­må­ling og lederevaluering
 • Sikre en sund og ef­fek­tiv øko­nomi på museet
 • Pu­bli­kum­se­va­lu­e­ring af museet

Vig­tige samarbejdspartnere

 • Be­sty­rel­ses­for­man­den og bestyrelsen
 • Mu­se­ums­for­e­nin­gen
 • Le­der­grup­pen
 • Es­bjerg Kommune
 • Fonde og sponsorer
 • Kul­tursty­rel­sen
 • Es­bjerg Er­hverv­s­ud­vik­ling, her­un­der de store virk­som­he­der i Esbjerg
 • Turi­stor­ga­ni­sa­tio­nerne
 • Øv­rige mu­se­ums­le­dere i Esbjerg
 • Uni­ver­si­te­terne
 • Øv­rige mu­seer in­den­for om­rå­det i Dan­mark og i udlandet
 • Re­gio­nen
 • Pres­sen

An­sæt­tel­ses­vil­kår
Der ud­for­mes en an­sæt­tel­ses­kon­trakt med an­gi­velse af løn– og an­sæt­tel­ses­mæs­sige vil­kår. Stil­lin­gen af­løn­nes på et at­trak­tivt ni­veau, der af­spej­ler an­sø­ge­rens kvalifikationer.

Or­ga­ni­sa­to­risk indplacering

Mu­se­ums­di­rek­tø­ren re­fe­re­rer til for­mand for be­sty­rel­sen og bestyrelsen.

Forsk­nings– og for­mid­lings­che­fen, Drifts– og ad­mi­ni­stra­tions­che­fen samt Pu­bli­kums­che­fen re­fe­re­rer til museumsdirektøren.

Per­son­pro­fil

Fag­lige kom­pe­ten­cer og erfaringsgrundlag

 • En uni­ver­si­tets­grad på kan­di­dat­ni­veau e.l. gerne in­den­for mu­se­ets fagområde
 • For­ret­nings­mæs­sig erfaring
 • Vi­den om og prak­tisk er­fa­ring med mu­se­ets fagområder
 • Kend­skab til forsk­ning og formidling
 • Kend­skab til markedsføring
 • Kend­skab til/praktisk er­fa­ring fra museumsverdenen
 • Gerne er­fa­ring med ser­vi­ce­ring af en bestyrelse
 • Gerne prak­tisk er­fa­ring fra attraktionsverdenen
 • Dansk og en­gelsk i skrift og tale

Le­del­ses­mæs­sige kom­pe­ten­cer og erfaringsgrundlag

 • Gerne re­le­vant lederuddannelse
 • Do­ku­men­te­ret le­del­se­ser­fa­ring med le­delse af ledere
 • Gerne kend­skab til en po­li­tisk le­det organisation

Per­son­lige egenskaber

 • Udad­vendt
 • Hold­spil­ler
 • Tro­vær­dig
 • Til­lidsvæk­kende
 • Lyt­tende
 • Gen­nem­slags­kraft
 • Gode for­mid­lings­ev­ner
 • Hu­mor

Ge­ne­relt

Per­son­pro­fi­len be­skri­ver en syn­lig og hand­le­kraf­tig le­der, der bræn­der for om­rå­det og for at føre Fi­skeri– og Sø­fart­s­mu­seet ind i en ny og spæn­dende frem­tid. Du er en per­son, der gen­nem en åben og in­ter­es­se­ret til­gang til at lære hu­set og me­d­ar­bej­derne at kende op­når re­sul­ta­ter via ty­de­lig­hed, ind­dra­gelse og tillid.

Du er le­vende in­ter­es­se­ret i at tage del i og på­virke lo­ka­l­om­rå­det po­si­tivt til gavn for så­vel mu­seet som for øv­rige turist og er­hvervsak­ti­vi­te­ter i Esbjerg.

Du har for­ret­nings­ø­ko­no­misk sans og er god til at skabe til­lid i din om­ver­den og til at for­midle og mar­keds­føre mu­se­ets kva­li­te­ter og po­ten­ti­a­ler til kun­der, sam­ar­bejds­part­nere, fonde, sponso­rer m.v.

Du er el­ler bli­ver for­ank­ret i lo­ka­l­om­rå­det og har et læn­ge­re­va­rende per­spek­tiv på din ansættelse.

 

An­sæt­tel­ses­for­lø­bet

An­søg­nings­frist:                                    1. juni 2015.

1. in­ter­viewrunde:                                 15. og 16. juni 2015

Even­tuel test                                          Uge 25/26

Evt. 2. in­ter­view:                                    24. juni

Be­slut­ning om an­sæt­telse:                 Uge 26

Til­træ­den:                                               1. ok­to­ber 2015

 

An­sø­gere vil som led i an­sæt­tel­ses­for­lø­bet un­der 1. sam­tale blive bedt om at for­holde sig til en kon­kret op­gave, der forud for 1. sam­tale frem­sen­des til de ind­kaldte an­sø­gere. Der vil li­ge­le­des ved før­ste sam­ta­ler­unde indgå en case.

Kon­su­lent­fir­maet H.C.Vestergaard ved chef­kon­su­lent Hans Chr. Ve­ster­gaard bi­står be­sty­rel­sen i ansættelsesforløbet.

Kon­takt vedr. stillingen

In­ter­es­se­rede er vel­kom­men til at rette hen­ven­delse til for­man­den for be­sty­rel­sen Knud Ja­ger An­der­sen, tlf. 2724 1770 el­ler chef­kon­su­lent Hans Chr. Ve­ster­gaard, tlf. 7022 0272/2275 6772, hcv@hcvestergaard.dk, hvor yder­li­gere in­for­ma­tion om stil­lin­gen kan fås. Alle hen­ven­del­ser be­hand­les fortroligt.

An­søg­ning

An­søg­ning bi­lagt CV med re­le­vante op­lys­nin­ger og do­ku­men­ta­tion sen­des elek­tro­nisk til kon­su­lent­fir­maet H.C.Vestergaard på mailadres­sen hcv@hcvestergaard.dk, så den er kon­su­lent­fir­maet i hænde se­nest man­dag d. 1. juni 2015.

An­sæt­tel­ses­ud­valg

An­sæt­tel­ses­ud­val­get, der del­ta­ger i sam­ta­lerne med an­sø­gerne og ud­ar­bej­der indstil­ling til be­sty­rel­sen be­står af for­man­den for be­sty­rel­sen Knud Ja­ger An­der­sen, næst­for­man­den for be­sty­rel­sen Ver­ner An­der­sen, be­sty­rel­ses­med­lem Erik Bonde Pe­der­sen, kom­mu­nal­di­rek­tør Otto Jes­per­sen, Es­bjerg Kom­mune, pu­bli­kums­chef Mette Chri­sten­sen samt me­d­ar­bej­der­re­præ­sen­tant, in­spek­tør Sø­ren By­skov. Job– og per­son­pro­fi­len er ud­ar­bej­det på bag­grund af in­ter­view med del­ta­gerne i an­sæt­tel­ses­ud­val­get, øv­rige be­sty­rel­ses­med­lem­mer, le­dere og me­d­ar­bej­dere på museet.

Vur­de­ring af ansøgere

An­sø­gere vur­de­res ud fra de fag­lige, le­del­ses­mæs­sige og per­son­lige egenskaber.

Vur­de­rin­gen sker ud fra føl­gende kriterier:

 • Ud­dan­nel­ses­mæs­sig baggrund
 • Fag­lige kom­pe­ten­cer og erfaringsgrundlag
 • Le­del­ses­mæs­sige kom­pe­ten­cer og erfaringsgrundlag
 • Per­son­lige egenskaber

Her­u­d­over ind­går som led i vurderingen:

 • An­søg­nin­gen
 • Den per­son­lige frem­træ­den ved ansættelsessamtalerne
 • An­sø­ge­rens præ­sen­ta­tion af den stil­lede opgave
 • An­sø­ge­rens til­gang til den stil­lede case
 • Re­sul­ta­tet af en even­tuel test
 • Ind­hen­tede referencer
  • Or­ga­ni­sa­tions­plan
  • Stil­lings­be­skri­vel­ser
  • Vedtæg­ter for museet
  • Over­ord­net strategi
  • Ar­bejds­plan 2015 – 2018
  • Års­be­ret­ning 2014
  • Kva­li­tets­vur­de­rin­gen

Foredrag: ”Den kolde Krig: Østersøområdet fra 1945 – 1989”

Holger-Danske(1943)-297-197I dette forår sæt­ter Stran­dings­mu­seum St. Ge­orge fo­kus på søkrig i det 20. år­hund­rede i for­bin­delse med mu­se­ets foredrag.

Da Den an­den Ver­denskrig slut­tede, blev en ny kon­flikt grund­lagt. Mod­sæt­nin­gerne mel­lem øst og vest kom hur­tigt frem, og si­tu­a­tio­nen blev fast­låst, men trods spæn­dings­fyldte si­tu­a­tio­ner ud­vik­lede det sig ikke til re­gu­lær krig. Bag­grun­den for den po­li­ti­ske og mi­li­tære si­tu­a­tion rid­ses op, især den ma­ri­time del.

poul groossFored­rags­hol­de­ren er Poul Grooss tid­li­gere tor­pedobå­ds­chef, chef for kor­vet­ter, læ­rer i stra­tegi på For­svar­sa­ka­de­miet og Søvær­nets Of­fi­cer­s­skole og har væ­ret for­svar­sat­ta­ché i Lon­don. Han har i lange pe­ri­o­der gjort tje­ne­ste i For­sva­rets Ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ste og slut­tede der som chef for Vars­lings­sek­to­ren. Med­lem af be­sty­rel­sen i støt­te­for­e­nin­gen for Stran­dings­mu­seum St. Ge­orge, Han ta­ler rus­sisk og er rej­se­le­der på mi­li­tær­hi­sto­ri­ske ture, blandt an­det til Østfronten.

Hvad: ”Den kolde Krig: Øster­sø­om­rå­det fra 1945 – 1989” ved kom­man­dør Poul Grooss
Hvor­når: Ar­ran­ge­ment er søn­dag d. 25. 1. 2015 og star­ter kl. 15.
Hvor: Stran­dings­mu­seum St. Ge­orge, Ve­ster­havs­gade 1E, Thors­minde
Pris: 50 kr. (Gra­tis for med­lem­mer af Stran­dings­mu­se­ets støt­te­for­e­ning.)
Stran­dings­mu­seum St. Ge­orge er vært med en kop kaffe.

Europæisk kolonialisme – danske og tyske erfaringer

Se­mi­nar på sø­fart­s­mu­seet i Aa­ben­raa den 6. novem­ber 2014, kl. 9.00–16.00

Dan­ske og ty­ske for­skere fra uni­ver­si­te­ter, mu­seer og sam­lin­ger på begge si­der af græn­sen frem­læg­ger de­res re­sul­ta­ter. Ko­lo­ni­a­lis­men var af­gø­rende i den mo­derne ver­dens til­bli­velse og er endnu så nær­væ­rende, at den bli­ver gjort til gen­stand for nøje eti­ske over­vej­el­ser, før den formidles.

Læs mere her.

 

 

DOX:ON:TOUR — Dokumentarfilm om pirateri på M/S Museet for Søfart

LAST HIJACK

’Real action’ mø­der po­e­tisk ani­ma­tion i en uven­tet hi­sto­rie om en so­ma­lisk pirat i sit livs di­lemma. Skal han satse sin frem­tid på en sid­ste kapring?

I So­ma­lia er en hel in­du­stri og kul­tur op­stået rundt om­kring det pira­teri, der også har skabt dan­ske over­skrif­ter. I fil­men Last Hi­jack får vi hi­sto­rien fra en an­den og uven­tet hu­man vin­kel. Den mi­dal­drende Mo­ha­med er en af So­ma­lias mest er­farne pira­ter. Og han står i et di­lemma: han skal gif­tes, og fa­mi­lien vil have ham til at droppe sit død­sens­far­lige job. Skal han satse sin frem­tid på en sid­ste kapring? Og hvor­dan bli­ver man over­ho­ve­det pirat i før­ste om­gang? Sva­rene kom­mer i en blan­ding af ’real action’, ani­ma­tio­ner og dra­ma­ti­se­rede sce­ner, der med over­ra­skende ef­fekt il­lu­stre­rer Mo­ha­meds livs­hi­sto­rie til i dag, hvor han må træffe sit livs beslutning.

In­struk­tør Tommy Pal­lotta og Femke Wol­ting / Hol­land, Tys­kland, Ir­land, Bel­gium / 2014 / 83 min.

Fil­men har væ­ret ud­ta­get til den in­ter­na­tio­nale film­festi­val i Ber­lin tid­li­gere på året.

Ef­ter vis­nin­gen vil der være en de­bat med mu­se­ums­in­spek­tør fra M/S Mu­seet for Sø­fart Mor­ten Tin­ning, pro­fes­sor ved AAU Bjørn Møl­ler og di­rek­tør for Sø­far­tens Le­dere Fritz Ganzhorn.

Tid: Tirs­dag d. 28. ok­to­ber 2014 kl. 19–21.

Sted: Kon­fe­ren­cesa­len Kron­borg­broen på M/S Mu­seet for Sø­fart, Ny Kron­borg­vej 1, 3000 Helsingør.

Pris: 50 kr. Køb bil­let i mu­se­ets net­bu­tik her.

Gra­tis for års­kor­tin­de­ha­vere. Plads kan re­ser­ve­res på info@mfs.dk.

I fil­mens an­led­ning ser­ve­rer ca­feen skip­per­laps­skovs inkl. et glas vin/vand/øl til 179 kr. fra kl. 17.30.

Bor­d­re­ser­va­tion nød­ven­dig på cafe@mfs.dk.

Efterårsferie på Limfjordsmuseet

Efterårsferie på LimfjordsmuseetEf­ter­års­fe­rien på Lim­fjord­s­mu­seet står i fjor­dens tegn. Denne uge in­vi­te­rer mu­seet nem­lig til en masse sjove og spæn­dende ak­ti­vi­te­ter for børn og voksne. Kom f.eks. med på skal­les­a­fari og op­lev Løg­størs mus­lin­ge­strand helt tæt på.

Til Store Le­ge­dag kan børn og voksne prøve kræf­ter med lege fra den­gang bedste­far var dreng, og på Lim­fjord­s­mu­seet vil vi også gerne lære bør­nene at ryge! Altså kun mus­lin­ger, krab­ber, tang og hvad vi el­lers finder.

For de voksne er der  rund­vis­nin­ger i mu­se­ets ud­stil­lin­ger. Vel mødt til en op­le­vel­ses­rig efterårsferie.

Se hele det om­fat­tende pro­gram her.

Efterårsferie på Fiskeri– og Søfartsmuseet

Hvad fatter hval...Igen i år spil­ler Es­bjerg Børne– og Ung­dom­ste­a­ter et te­a­ter­stykke på mu­seet. Tit­len på ef­ter­års­fe­ri­ens te­a­ter­stykke er: “Hvad fat­ter Hval gør…”. Styk­ket er byg­get op om­kring H.C. An­der­sens even­tyr ”Hvad fat­ter gør, det er al­tid det rig­tige”. I år er der 20 børn med i stykke vi spil­ler man­dag, tirs­dag og ons­dag i uge 42 klok­ken 11.30 og klok­ken 13.30.

Sæ­lerne fodres
Vi har renove­ret sæla­riet og vo­res 4 sæ­ler er klar til at få de­res dag­lige ra­tion af lækre sild hver dag kl. 11 og 14.30. Ef­ter fod­rin­gen kan du gå en tur i vo­res sælud­stil­ling og nyde de flotte film og billeder.

Fug­lene fodres
Som no­get nyt i år har vi fået et flot fug­le­an­læg, der er byg­get op som et ud­snit af Va­de­ha­vet. Her kan du se æn­der og kly­der blive fodret kl. ca. 11.15 lige ef­ter sæ­lerne er ble­vet fodret. Gen­nem store un­der­vands­vin­duer kan du se hvor­dan de fa­sci­ne­rende ed­der­fugle dyk­ker ned på bun­den af an­læg­get og sam­ler blåmus­lin­ger op.

Ud på Fri­land
På ”Fri­land” ska­ber hånd­vær­kerne som sæd­van­lig god stem­ning og du kan møde vod­bin­de­ren og se sme­dene ud­føre de­res spæn­dende ar­bejde i smedjen.
Motor-lauget fy­rer op un­der de gamle skibs­mo­to­rer og du vil kunne få en god snak med vo­res motorfolk.

Blæks­p­rutte i én mund­fuld
Hvil­ken fisk kan spise en blæks­p­rutte i én mund­fuld? Få sva­ret når fi­skene på Fi­skeri– og Sø­fart­s­mu­seet dag­ligt fodres klok­ken 13:00. Hvis du vil høre mere om mu­se­ets dyr, kan du be­søge det ”Åbne La­bo­ra­to­rium”. Her kan du også ud­folde dig kre­a­tivt og lave fi­nur­lige ”skal­le­dyr”. Det ”Åbne la­bo­ra­to­rium” slår dø­rene op i den før­ste we­e­kend den 11.- 12. ok­to­ber samt fra tors­dag den 16. — 19. ok­to­ber fra klok­ken 11:30 til 16:00.

Kon­kur­rence
Der er selv­føl­ge­lig også en ef­ter­års­kon­kur­rence, som alle børn kan være med til.

www.fimus.dk

Efterårsferie på Vikingemuseet Ladby

LadbyFla­ske­skibe, bu­e­skyd­ning og trænagler

Man­dag 13., tirs­dag 14., ons­dag 15., tors­dag 16., og fre­dag 17. ok­to­ber kl. 12–15.

Lav fla­ske­skibe, skyd med bue og pil og lav trænagler.

Rund­vis­nin­ger i ef­ter­års­fe­rien
Fra d. 12. oto­ber til og med d. 17. ok­to­ber. Alle dage kl. 11.

Des­u­den er bå­de­byg­gerne på plad­sen alle dage (inkl. den før­ste we­e­kend), og bro­dø­serne ar­bej­der med Lad­byta­pe­tet om onsdagen.

Ak­ti­vi­te­terne er gratis.

 

Sound Toll Registers Online conference 2014

HelsingørDen 30. — 31. ok­to­ber er der i Hels­in­gør på Skibs­kla­re­rer­gaar­den kon­fe­rence om di­gi­ta­li­se­rin­gen af sundt­oldspro­tokol­lerne og de mange mu­lig­he­der denne ene­stå­ende kilde gi­ver. Kon­fe­ren­cen fo­re­går på en­gelsk. Der er et be­græn­set an­tal plad­ser, men også et me­get ri­me­ligt del­ta­ger­ge­byr på kun fem euro — der endda er frivilligt!

Se pro­gram­met her.

Konference: Connections

hkmm from harbour-col1169 2-lr

 

Det in­ter­na­tio­nale sam­ar­bejde ICMM — In­ter­na­tio­nal Con­gress of Ma­ri­time Mu­se­ums af­hol­der sin 27. kon­fe­rence i 2015 fra d. 1.-8. novem­ber i Hong Kong og Macau.

Ar­ran­gø­rerne skri­ver om ar­ran­ge­men­ten, der sta­dig er un­der planlægning:

The In­ter­na­tio­nal Con­gress of Ma­ri­time Mu­se­ums has held its con­fe­ren­ces in a wide va­ri­ety of lo­ca­tions in Au­stra­la­sia, North Ame­rica and Eu­rope; but ne­ver in Asia. The de­ci­sion at the last me­e­ting in Ca­scais to bring ‘east’ and ‘west’ to­get­her and hold the se­ven­te­enth con­gress in Hong Kong and Ma­cau in 2015 was long over­due an could become a de­fi­ning mo­ment in the hi­story of ICMM.

It will bring great op­portu­ni­ties to bro­a­den and strengt­hen the tra­di­tio­nal base of the Con­gress, welcome new mem­bers and in­sti­tu­tions from the Asia-Pacific re­gion, and provide a rewar­ding and exci­ting ve­nue for exi­sting mem­bers. Our col­le­agues at the Hong Kong and Ma­cau ma­ri­time mu­se­ums are wor­king to­get­her to cre­ate an un­for­get­table, and even more im­portantly, an af­for­dable visit.

Your pro­gramme com­mit­tee has also not been idle, and Co­un­cil agreed at its me­e­ting at Gre­enwich in March that the title of the 2015 con­gress will be Con­nections – a sub­ject that cap­tu­res the fun­da­men­tal pur­pose of ICMM, and is par­ti­cu­larly re­le­vant to this hi­sto­ric meeting.

A for­mal call for pa­pers will be is­sued la­ter this year, in Novem­ber, but we felt that mem­bers would ap­pre­ci­ate early no­tice of the con­gress to give them more time to think about pro­posals for pa­pers. The com­mit­tee is cur­rently se­e­ing Con­nections be­ing expl­ored through six main themes:

 • Ma­ri­time con­nections be­tween East and West
 • Con­nections be­tween mu­se­ums on lo­cal, na­tio­nal and in­ter­na­tio­nal levels
 • Be­tween mu­se­ums and their va­rious com­mu­ni­ties and stakeholders
 • Be­tween past and pre­sent, hi­sto­ri­cal and contemporary
 • Be­tween vir­tual and real
 • Be­tween mu­se­ums, ob­jects, nar­ra­ti­ves and audiences

Each al­lows us to expl­ore dif­fe­rent per­specti­ves from across and out­side our mem­bers­hip, brin­ging to­get­her par­ti­ci­pants and key ele­ments in the work of ma­ri­time mu­se­ums wor­ldwide that may not pre­viously have been par­ti­cu­larly well ‘connected’.

While we hope these the­mes will en­sure a co­he­rent and sti­mu­lat­ing con­gress for all, they are neit­her exhaustive nor exclu­sive at this early stage and we would welcome any sug­ge­stions, com­ments or questions.

Please email me, Ni­gel Rigby (Royal Mu­se­ums Gre­enwich) at nrigby@rmg.co.uk, and I will circu­late your thoughts to the ot­her mem­bers of the pro­gramme com­mit­tee:
Ma­rika He­din (Gu­stavi­a­num Mu­seum), Ti­an­long Jiao (Hong Kong Ma­ri­time Mu­seum), Pe­ter Neill (World Ocean La­bo­ra­tory), Maja Wolny (Navigo Mu­seum), Chu Pang Wu (Ma­cau Ma­ri­time Museum)

 

Følg også med på ICMMs hjem­meside.