Denne side

Del denne side

Bookmark and Share

Ny særudstilling: Farvel til isbryderne

Lillebjørn

Fol­ke­tin­get har be­slut­tet at sælge sta­tens is­bry­dere ”Dan­b­jørn”, ”Is­b­jørn” og ”Thor­b­jørn”. Be­grun­del­sen er bl.a., at der ikke … → Læs mere

Ny særudstilling — Med Neptuns Trefork

Dansk fiskestangning

Fi­skeri– og Sø­fart­s­mu­se­ets sær­ud­stil­ling ”Med Nep­tuns Tre­fork” hand­ler om en af men­ne­skets æld­ste og mest ud­bredte for­mer for … → Læs mere

M/S Museet for Søfart søger en butiksleder

M/S Museet for Søfart

M/S Mu­seet for Sø­fart, der i øje­blik­ket byg­ges på hav­nen i Hels­in­gør, har netop slået en ny stil­ling … → Læs mere

Handels– og Søfartsmuseets sidste åbningsdag på Kronborg

Kronborg set gennem Kronværksporten

Søn­dag den 30. de­cem­ber slår M/S Mu­seet for Sø­fart på Kron­borg dø­rene op for sid­ste gang.

Si­den … → Læs mere

Juleweekender på Vikingeskibsmuseet

2011_12_04_15_37_30_WK_01

Tag bør­nene med i ju­le­værk­ste­derne og filt en en­gel, rul et voks­lys el­ler klip en ju­le­gris. Du … → Læs mere

Ny særudstilling: De uheldige korstogshelte

De uheldige korstogshelte

Ny sær­ud­stil­ling på mu­seet på Bangsbo, om en flok nord­jy­ske adels­mænds kor­stog til det hel­lige land i … → Læs mere

Ny særudstilling: Marinemaler Damm

Damm-maleri

Hav­ne­as­si­stent C. Damm var en flit­tig ma­ri­ne­ma­ler, og det var først og frem­mest Fre­de­riks­havns fi­sker­flåde, der var … → Læs mere

Der tod und das meer

Der tod und das meer

Fra den 25. novem­ber 2012 til den 27. ja­nuar 2013 vi­ser Sø­fart­s­mu­seet i Flens­borg sær­ud­stil­lin­gen “Der Tod und … → Læs mere

Julemarked på Fiskeri– og Søfartsmuseet

Jul på Fiskeri- og Søfartsmuseet

Årets tra­di­tions­rige ju­le­mar­ked på Fi­skeri og Sø­fart­s­mu­seet i Es­bjerg fin­der sted søn­dag d. 2. de­cem­ber, hvor mu­seet … → Læs mere

Ph.D forsvar - dansk værftshistorie

000022787

Tho­mas Ros­lyng Ole­sen, tid­li­gere an­sat på Or­logs­mu­seet og Lim­fjord­s­mu­seet, for­sva­rer sin ph.d. om de dan­ske skibsværf­ter, de­res … → Læs mere