Denne side

Del denne side

Bookmark and Share

Kulturhistorie Aabenraa får 1,1 million til udforskningen af Aabenraa-søfartens storhedstid

Forsk­nings­rå­det for Kul­tur og Kom­mu­ni­ka­tion un­der Mi­ni­ste­riet for Forsk­ning, In­nova­tion og Vi­de­re­gå­ende Ud­dan­nel­ser har til­delt mu­se­ums­in­spek­tør ved sø­fart­s­mu­seet i Aa­ben­raa ph.d. Mi­k­kel Leth Jes­per­sen mid­ler til et to­årigt forskningsprojekt.

Forsk­nings­rå­det har i denne om­gang ud­delt 22 mio. kro­ner til 12 pro­jek­ter. Rå­det modtog i alt 118 an­søg­nin­ger til et sam­let be­løb på godt 218 mio. kr.

For­må­let med pro­jek­tet er at sætte Aabenraa-søfarten i 1800-tallet ind i sin in­ter­na­tio­nale sam­men­hæng. Mi­k­kel Leth Jes­per­sen skal så­le­des un­der­søge, hvor­le­des ud­vik­lin­gen i den eu­ro­pæ­i­ske ko­lo­ni­a­lisme havde be­tyd­ning for, hvor Aa­ben­raa ski­bene sej­lede hen, og hvilke va­rer de trans­por­te­rede. Sam­ti­dig skal det be­ly­ses, hvil­ken be­tyd­ning by­ens sø­fart havde for Aabenraa-egnen, og hvor­le­des den ver­den­s­oms­pæn­dende sø­fart fik om­rå­det til skille sig ud fra an­dre lokalsamfund.

Pro­jek­tet vil være for­ank­ret på sø­fart­s­mu­seet i Aa­ben­raa, men er ble­vet bak­ket op af uni­ver­si­te­ter og an­dre forsk­nings­in­sti­tu­tio­ner i Dan­mark, Tys­kland og Hong­kong. Det skrift­lige kil­de­ma­te­ri­ale, der skal ligge til grund for un­der­sø­gel­sen be­fin­der sig pri­mært på Lands­ar­ki­vet for Søn­derjyl­land i Aa­ben­raa, Rigs­ar­ki­vet i Kø­ben­havn og Stats­ar­ki­vet i Hamborg.

Læs om forsk­nings­rå­dets be­vil­lings­over­sigt og se et re­sume af pro­jekt­be­skri­vel­sen HER

For yder­li­gere in­for­ma­tio­ner kan mu­se­ums­in­spek­tør Mi­k­kel Leth Jes­per­sen el­ler overin­spek­tør Ste­fa­nie Robl Matzen kon­tak­tes på Kul­tur­hi­sto­rie Aa­ben­raa. — Tlf. 74 62 26 45.

Skriv en kommentar

  

  

  

Du kan bruge disse HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>